اسید هیدروفلوریک و سایلن

تاریخ انتشار : 2016/12/05

اسید هیدروفلوریک و سایلن

pro13-260x300

اسید هیدروفلوریک و سایلن
اچ پرسلن در داخل دهان ( ترمیم پرسلن شکسته ) و خارج دهان
اچ کامپوزیتهای قدیمی قبل از باندینگ و ترمیم
بعد از اچ پرسلن از سایلن در سطح داخلی اینه و نیرها و روکشهای کامپوزیتی و پرسلنی استفاده میشود.
۹۰ ثانیه اچ
۶۰ ثانیه سایلن

بسته بندی شامل ۱ سرنگ اسید و ۱ سرنگ سایلن همراه نوک های مخصوص