انواع ضد عفونی کننده های مورد استفاده در بیمارستان

تاریخ انتشار : 2020/04/12

انواع ضد عفونی کننده های مورد استفاده در بیمارستان

راهنمای انتخاب مواد ضدعفونی کننده

دکوسپت

کاربرد استفاده : ضدعفونی دست
روش استفاده :۲-۳ سی سی از محلول را کف دست ها ریخته ودستها را برای مدت ۳۰ ثانیه به هم بمالید
ومطمئن شوید تمام سطح وزوایای دست به محلول آغشته شده است سپس اجازه دهید تا دست ها خشک شود.
ضد عفونی قبل از عمل جراحی :
برای اولین نوبت عمل جراحی ابتدا دست ها را با آب وصابون شسته وآبكشی نمایید.
۲ بار وهربار به مدت ۳ دقیقه وبا حجم ۵ سی سی از نوک انگشتان تا باالی آرنج مالش داده شود.

سپتی اسکراب :

مورد مصرف :اسكراب قبل از عمل دست جراح وکادر اتاق عمل
روش مصرف : برای اولین نوبت عمل جراحی ابتدا دست ها را با آب وصابون شسته وآبكشی نمایید سپس به
مقدار ۵ میلی لیتر از محلول را کف دست ریخته وبه مدت ۲-۳ دقیقه دست وساعد را با محلول بشویید .سپس
این کار را برای دست دیگر تكرار نمایید بعد از آن دست ها وساعد را آبكشی وخشک نمایید.

بتادین پوویدون آیداین ۱۰ درصد

جهت ضدعفونی کردن پوست وسوختگی های درجه ۲و ۳ وهمچنین ضدعفونی کردن محل تزریق
و پیشگیری از عفونت در بخیه وپانسمان به کار می رود .
مقداری از محلول را بدون رقیق کردن در ظرف کوچک دهان گشاد بریزید ،گاز استریل را در
محلول بخوابانید تا کامال به آن آغشته شود .گاز را با پنس برداشته وبر روی موضعی که می خواهید ضدعفونی
کنید بمالید از ریختن محلول روی محل خودداری کنید ،نواحی آغشته به محلول را کامال تمیز کرده وقطرات
انباشته شده در محل بخیه را کامال خشک نمایید.

بتادین سبز ده درصد:

جهت ضدعفونی پوست وزخم ها استفاده می شود باید توجه نمود که به خاطر وجود ترکیبات یده در سوختگی
ها به هیچ عنوان از بتادین استفاده نشود برای ضدعفونی نمودن زخم ها ۵ الی ۶ دقیقه این ترکیبات روی پوست
قرار گرفته وبالفاصله با محلول نرمالین سالین از محل پاک می شود.

بتادین قهوه ای یا اسکراب ۵٫۷ درصد

برای اسكراب نمودن پوست در عمل های جراحی به کار می رود وحاوی دترجنت )پاک کننده ( نیز می باشند
که تولید حباب ولغزندگی می کند.
موارد منع مصرف : دارو در مناطق وسیع پوست آسیب دیده ودر بیماران مبتال به گواتر با احتیاط مصرف شود
این دارو در بیماران دارای سابقه حساسیت مفرط به ید ،باید با احتیاط فراوان مصرف شود زیرا ممكن است باعث
بروز واکنش های التهابی نظیر سرخی وتورم شود.
نكات قابل توصیه :
-درصورت بروز تحریک موضعی مصرف دارو باید قطع شود.
– از انباشته شدن دارو در چن خوردگی پوست ویا زیر بدن بیمار بستری جلوگیری شود.
– فقط یرای استعمال خارجی است.
– از تماس با چشم خودداری شود.
الکل :
ضد عفونی کننده پوست وگندزدای سطوح وابزار
– روش مصرف : الكل اتیلیک ۷۰ درصد(اتانول )و ایزوپروپیل الكل ۶۰ تا ۷۰ درصد( ایزوپروپانل ) ضدعفونی کننده
های موثری هستندکه سرعت عمل مناسبی دارند اما به سرعت نیز تبخیر می شوند واز خود اثری برجای
نمیگذارند قدرت نفوذ الكل ها کم است وبه همین جهت باید روی سطوح تمیز مورد استفاده قرار گیرند. الكل
ها بر روی مایكو باکتری ها موثرند اما تاثیری بر روی اسپور ها ندارند ویروسهای بدون پوشش مثل پولیو ویروس
مقاومت بیشتری نسبت به الكل ها به خصوص ایزوپروپانل از خود نشان می دهند .
الكل ها در مجاورت آب باعث تغییر شكل پروتئین ها گردیده در صورتی که در محیط بدون آب پروتئین ها به
سادگی تغییر ماهیت نمی دهند.به همین علت الكل اتیلیک خالص دارای خاصیت کمتری نسبت به الكل حاوی
آب می باشد .
نکات مهم در الکل:
– الكل اتیلیک ۷۰ درصد در زمان کمتر از ۳۰ ثانیه بسیاری از عوامل بیماری زا ی میكروسكوپی را از بین می برد.
-الكل ۹۶ درجه برای سطوح مرطوب و الكل ۷۰ درجه برای سطوح خشک ویا کم مرطوب مناسب است .
– برای گندزدایی کردن سریع سطوح تمیز وصاف وهمچنین ترمومتر ها ، پروب ها ولوازم الكتریكی یا الكترونیكی
که نمی نوان آنهارا در مایعات گندزدا قرار داد از الكل استفاده می شود .اگر وسیله ای با خون ویا سایر ترشحات
آلوده شده باشد قبل از به کار بردن الكل باید ابتدا تمیز کرد.
– الكل به طور معمول برای ضد عفونی کردن پوست استفاده می شود.
– از الكل ۹۶ درجه :۲۲۲ سی سی آب مقطربه ۶۰۰ سی سی الكل ۹۶ درجه اضافه تا الكل ۷۰ درجه به دست
آید.