برس Jiffy Goat Hair Brush

تاریخ انتشار : 2016/11/30

برس Jiffy Goat Hair Brush

Jiffy Goat Hair Brush
برس

برسی تهیه شده از موی طبیعی بز که هنگام پالیش کامپوزیت و پرسلن با استفاده از دیاموند پالیش مورد استفاده قرار میگیرد.

به صورت بسته بندی ۱۰ عددی