لیست قیمت تجهیزات پزشکی در سال ۹۵ به شرح زیر می باشد

لیست قیمت تجهیزات پزشکی  

لیست قیمت تجهیزات پزشکی 

لیست قیمت تجهیزات پزشکی

لیست قیمت تجهیزات پزشکی