محصول Opalustre ultradent

تاریخ انتشار : 2016/11/30

محصول Opalustre ultradent

Chmical & Mechanical Abrasion Slurry
محصول

ویژگی های این محصول:

اسید هیدروکلریک و ذرات ریز سیلیکونی کارباید که به صورت مایعی چسبناک و محلول در اب با خاصیت سایندگی فیزیکی و شیمیایی جهت برطرف کردن :
دیسمینرالیزیشن های سطحی و سفید و قهوه ای
دکلسیفیکا سیون های مینایی
فلوروزیس

به صورت ۴ سرنگی
همراه با بروست ها و نوک های مخصوص