محصول Porcelain Etch & silane

تاریخ انتشار : 2016/12/05

Porcelain Etch & silane

محصول Porcelain

اسید هیدروفلوریک و سایلن

اچ پرسلن در داخل دهان ( ترمیم پرسلن شکسته ) و خارج دهان

اچ کامپوزیتهای قدیمی قبل از باندینگ و ترمیم

بعد از اچ پرسلن از سایلن در سطح داخلی اینه و نیرها و روکشهای کامپوزیتی و پرسلنی استفاده میشود.

۹۰ ثانیه اچ

۶۰ ثانیه سایلن

 

بسته بندی شامل ۱ سرنگ اسید و ۱ سرنگ سایلن همراه نوک های مخصوص