مناسب ترین ماده جهت سیل فیشور و پیت های اکلوزالی دندان

تاریخ انتشار : 2016/12/05

مناسب ترین ماده جهت سیل فیشور و پیت های اکلوزالی دندان

UltraSeal XT plus

THE LEADER IN SEALANTS SINCE 1998

 pro32-260x300

مناسب ترین ماده جهت سیل فیشور و پیت های اکلوزالی دندان در دندانپزشکی پیشگیری

استفاده به عنوان اولین لایه در ترمیمهای کامپوزیتی کف حفره

Opaque Clear , A2 درسه رنگ

Radiopaque

۵۸% Filled

Fluride Releasing After Curing

به صورت بسته بندی ۴ عددی همراه نوکهای مخصوص