موثر ترین ماده در نمایان کردن پوسیدگیها

تاریخ انتشار : 2016/12/05

موثر ترین ماده در نمایان کردن پوسیدگیها

Seek & Sable Seek
Caries Indicator

پوسیدگیها
پیشرفته ترین و موثر ترین ماده در نمایان کردن پوسیدگیها
شامل رنگها در بیس گلیکول که باعث قرمز شدن پوسیدگیها میشود
شامل رنگها در بیس گلیکول که باعث سبز شدن پوسیدگیها میشود

به صورت بسته بندی ۴ سرنگی به همراه نوکهای مخصوص

فروش مواد دندانپزشکی