پالایش کامپوزیت با طعم نعنا

تاریخ انتشار : 2016/12/05

پالایش کامپوزیت با طعم نعنا

Ultradent Diamond Polish Mint

پالایش کامپوزیت با طعم نعنا

(Micro Crystalline) حاوی ذرات ریز

مناسب ترین انتخاب جهت پالیش نهایی و غیر قابل باور کامپوزیت و پرسلن

با طعم نعنا

استفاده کنید.