پالایش کامپوزیت با طعم نعنا

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

پالایش کامپوزیت با طعم نعنا

Ultradent Diamond Polish Mint

پالایش کامپوزیت با طعم نعنا

(Micro Crystalline) حاوی ذرات ریز

مناسب ترین انتخاب جهت پالیش نهایی و غیر قابل باور کامپوزیت و پرسلن

با طعم نعنا

استفاده کنید.