ژل چسباندن گلسیرین De OX

تاریخ انتشار : 2016/11/30

ژل چسباندن گلسیرین De OX

deox
Viscous Oxygen Barrier Solution

ژل چسباندن گلسیرین
از تشکیل لایه مهار اکسیژنی بر روی سطح کامپوزیت جلوگیری می کند.

به صورت بسته بندی ۴ عددی