کامپوزیت فلو صورتی
pink
Perma Flo Pink
Pink Flowable composite

کامپوزیت فلو صورتی رنگ برای پوشاندن قسمتهای تحلیل رفته لثه بیمار

به صورت بسته بندی ۲ سرنگی