کامپوزیت میکروهیبرید

تاریخ انتشار : 2016/12/05

کامپوزیت میکروهیبرید

Gradia Direct

Light-Cured Composite Restorative

میکروهیبرید

کامپوزیت میکروهیبرید جهت ترمیم دندانهای قدامی و خلفی

 

Gradia Direct Anterior

بستن دیاستم

ترمیم و نیرهای کامپوزیتی

V,IV,III ترمیم پوسیدگیهای کلاس

Wedged-shaped ترمیم پوسیدگیهای سطح ریشه و پوسیدگیهای

 

Gradia Direct Posterior

V,II,I ترمیم پوسیدگیهای

Wedged-shaped ترمیم پوسیدگیهای سطح ریشه و پوسیدگیهای

 

مزایا کامپوزیت :

سیستم فیلر منحصر به فرد که باعث کمتر شدن شرینکیج و در نتیجه کاهش فشار و حساسیت بالقوه روی دندانها می شود
مقاومت عالی در برابر شکستگی عالی و مقاومت فشاری فوق العاده در دراز مدت
هندلینگ آسان با ویسکوزیته قابل قبول و انطباق مارژینال فوق العاده
رادیو اپسیته بالا
پایداری رنگ قابل توجه