کامپوزیت Wetting Resin Ultradent

تاریخ انتشار : 2016/11/30

کامپوزیت Wetting Resin Ultradent

کامپوزیت

Incremental Layering Technique استفاده بین لایه های کامپوزیتی در سیستم
بعد از شستن الودگی کامپوزیتها
روی اینسترومنت و براش مخصوص کامپوزیت
Super Adaptive
۴۵% by Filled
Ligh Cure Liquid Resin
به صورت بسته بندی ۲ سرنگی
همراه نوکهای مخصوص