کاهش پتانسیل در مارجین های ترمیم با Perma Seal

تاریخ انتشار : 2016/12/05

Penetrating Composite Sealer

pro29-260x300

کاهش پتانسیل در مارجین های ترمیم
قابلیت باند به کامپوزیت و مینای اچ شده
استفاده جهت گلیز رستوریشن های موقت
حداقل ضخامت موجود در سطح
گلیز مجدد کامپوزیت های قدیمی
حداقل لایه مهار اکسیژنی

به صورت بسته بندی ۴ سرنگی