کنترل خونریزی از طریق Astringedent

تاریخ انتشار : 2016/11/18

کنترل خونریزی از طریق Astringedent

کنترل خونریزی

 

ویژگی محصول:Astringedent:

 

۵/۱۵ % سولفات فریک به صورت محلول

کلاسیک

کنترل سریع خونریزی در چند ثانیه و انعقاد خون و ترمیم بافت صدمه دیده

درمان پالیپوتومی دندانهای شیری به جای فرموکروزول

کنترل سریع خونریزی و مایعات لثه در کرون بریج هنگام قالبگیری

کنترل مایع سالکولار در چسباندن رستوریشن های غیر مستقیم
درمان پالپوتومی دندان های شیری به جای فرموکروزول.
کنترل خونریزی و مایعات لثه در کرون، بریج هنگام قالب گیری.
کنترل مایع سالکولار در چسباندن رستوریشن های غیر مستقیم.
قابل استفاده در Laminate Veneer, Inlay, Onlay.
قیمت مناسب و اقتصادی

به صورت شیشه های ۳۰ میلی