نوشته هایی با برچسب "اسید هیدروفلوریک"

اسید هیدروفلوریک و سایلن

اسید هیدروفلوریک و سایلن اسید هیدروفلوریک و سایلن اچ پرسلن در داخل دهان ( ترمیم پرسلن شکسته ) و خارج دهان اچ کامپوزیتهای قدیمی قبل از باندینگ و ترمیم بعد از اچ پرسلن از سایلن در سطح داخلی اینه و نیرها و روکشهای کامپوزیتی و پرسلنی استفاده میشود. ۹۰ ثانیه اچ ۶۰ ثانیه سایلن بسته […]

اسید هیدروفلوریک و سایلن