نوشته هایی با برچسب "ترمیم"

کاهش پتانسیل در مارجین های ترمیم با Perma Seal

Penetrating Composite Sealer کاهش پتانسیل در مارجین های ترمیم قابلیت باند به کامپوزیت و مینای اچ شده استفاده جهت گلیز رستوریشن های موقت حداقل ضخامت موجود در سطح گلیز مجدد کامپوزیت های قدیمی حداقل لایه مهار اکسیژنی به صورت بسته بندی ۴ سرنگی

کاهش پتانسیل در مارجین های ترمیم با Perma Seal