نوشته هایی با برچسب "سیل فیشور"

مناسب ترین ماده جهت سیل فیشور و پیت های اکلوزالی دندان

مناسب ترین ماده جهت سیل فیشور و پیت های اکلوزالی دندان UltraSeal XT plus THE LEADER IN SEALANTS SINCE 1998   مناسب ترین ماده جهت سیل فیشور و پیت های اکلوزالی دندان در دندانپزشکی پیشگیری استفاده به عنوان اولین لایه در ترمیمهای کامپوزیتی کف حفره Opaque Clear , A2 درسه رنگ Radiopaque ۵۸% Filled Fluride […]

مناسب ترین ماده جهت سیل فیشور و پیت های اکلوزالی دندان