نوشته هایی با برچسب "میکروهیبرید"

کامپوزیت میکروهیبرید

کامپوزیت میکروهیبرید Gradia Direct Light-Cured Composite Restorative کامپوزیت میکروهیبرید جهت ترمیم دندانهای قدامی و خلفی   Gradia Direct Anterior بستن دیاستم ترمیم و نیرهای کامپوزیتی V,IV,III ترمیم پوسیدگیهای کلاس Wedged-shaped ترمیم پوسیدگیهای سطح ریشه و پوسیدگیهای   Gradia Direct Posterior V,II,I ترمیم پوسیدگیهای Wedged-shaped ترمیم پوسیدگیهای سطح ریشه و پوسیدگیهای   مزایا کامپوزیت : سیستم فیلر […]

کامپوزیت میکروهیبرید