نوشته هایی با برچسب "پوسیدگیها"

موثر ترین ماده در نمایان کردن پوسیدگیها

موثر ترین ماده در نمایان کردن پوسیدگیها Seek & Sable Seek Caries Indicator پیشرفته ترین و موثر ترین ماده در نمایان کردن پوسیدگیها شامل رنگها در بیس گلیکول که باعث قرمز شدن پوسیدگیها میشود شامل رنگها در بیس گلیکول که باعث سبز شدن پوسیدگیها میشود به صورت بسته بندی ۴ سرنگی به همراه نوکهای مخصوص […]

موثر ترین ماده در نمایان کردن پوسیدگیها