نوشته هایی با برچسب "کامپوزیت قدیمی"

محصول Porcelain Etch & silane

Porcelain Etch & silane اسید هیدروفلوریک و سایلن اچ پرسلن در داخل دهان ( ترمیم پرسلن شکسته ) و خارج دهان اچ کامپوزیتهای قدیمی قبل از باندینگ و ترمیم بعد از اچ پرسلن از سایلن در سطح داخلی اینه و نیرها و روکشهای کامپوزیتی و پرسلنی استفاده میشود. ۹۰ ثانیه اچ ۶۰ ثانیه سایلن   […]

محصول Porcelain Etch & silane